Portmeirion Pomona The Teinton Squash Pear Coffee MugPortmeirion Pomona The Teinton Squash Pear  – Coffee Mug

Coffee Mug produced by Portmeirion in their Pomona (The goddess of Fruit) series. The Teinton Squash Pear pattern.

Height 7.5 cm; diameter (max.) 9.5 cm.

Product Options
#OptionPriceWeightStock
11£5.99210.00 grams1

ALSO AVAILABLE

Order Portmeirion Pomona The Teinton Squash Pear Coffee Mug 1 @ £5.99